Opći uvjeti poslovanja

Uvodne odredbe


1. Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem web platforme Panvia na web stranici www.panvia.hr (dalje u tekstu: Panvia) u vlasništvu tvrtke Pan Via j.d.o.o., Kučine 70, Vinkuran, OIB: 78136859676 (dalje u tekstu: Društvo). Opći uvjeti poslovanja, kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na Panvia-i te su sastavni dio svakog ugovora sklopljenog sa Društvom koji je u vezi s korištenjem Panvia-e. Korištenjem Panvia-e svaka fizička i i/ili pravna osoba  iskazuje da se slaže s Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Panvia-e u skladu s njima. Sastavni dio ovih Uvjeta jesu Pravila privatnosti, koja su dostupna na ovoj adresi.

 

 

2. Društvo zadržava pravo brisanja, kao i neobjavljivanja svakog teksta na Panvia-i, u slučaju da su tekstovi neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu društva. Društvo ne odgovara niti jamči za točnost dostupnih podataka koji su navedeni u registriranim profilima. Društvo nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Pristup Panvia-i ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. Društvo ne odgovara Proizvođačima, Kupcima niti ostalim korisnicima Panvia-e za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu, svakim daljnjim korištenjem Panvia-e Proizvođači, Kupci te ostali korisnici odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane svakog posjetitelja Panvia-e, svakog Proizvođača, Kupca ali i trećih osoba.

 

 

3. Korištenjem Panvia-e Proizvođači i Kupci daju izričitu privolu Društvu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje učine dostupnim, u okviru svojih registriranih profila, objavom na Panvia-i ili bilo kojim drugim radnjama koristeći Panvia-u. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka daje se isključivo u svrhu obavljanja radnji povezanih sa razmjenom podataka o dostupnim proizvodima na Panvia-i te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti. U nekim slučajevima Društvo može prikupljati i vršiti obradu Vaših osobnih podataka uz Vašu privolu, primjerice kod slanja našeg newslettera i promidžbenih poruka e-pošte. U bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu za njihovo primanje.

 

 
 
Definicije

4. PANVIA je naziv za Internet stranicu (web platformu) namijenjenu za online promociju ponude lokalnih proizvoda, s krajnjim ciljem povezivanja Proizvođača sa potencijalnim Kupcima. Svako korištenje Panvia-e koje nije u skladu s Uvjetima, bilo u cijelosti ili u nekom njegovom dijelu, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža Društvo i kršenjem Opći uvjeti poslovanja. Prilikom registracije ili narudžbe smatra se da se cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i Uvjeti kupnje.

PROIZVOĐAČ u smislu ovih Uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku pravnu i/ili fizičku osobu koja ima profil registriran na Panvia-i, a koji mu služi za izlaganje raznih vrsta proizvoda koje isti nudi na tržištu. 

KUPAC u smislu ovih Uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku pravnu i/ili fizičku osobu koja se koristi Panvia-om, dakle svaki posjetitelj Panvia-e koji koristi Panvia-om radi pronalaska odgovarajućih  proizvoda i Proizvođača. Kupac može registrirati profil na Panvia-i te. 

 

 

Proizvođač

 

Profil

 

5.1. U svrhu korištenja Panvia-e, Proizvođač je obvezan registrirati svoj profil pod uvjetima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, te potpisati ugovor o poslovnoj suradnji s Društvom. Društvo će Proizvođaču odobriti izraditi profila na  Panvia-i nakon potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji. Proizvođač koristi Panvia-u isključivo na vlastitu odgovornost.

 

Lozinka


5.2. Proizvođač je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Proizvođač je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Proizvođač se obvezuje da neće davati na upotrebu i/ili korištenje svoj registrirani profil i lozinku, trećim osobama, te da im neće dati uvid u podatke dobivene od Panvia-e. Proizvođač može u bilo kojem trenutku, po vlastitom nahođenju, promijeniti lozinku. Proizvođač prima na znanje i suglasan je s time da Panvia-a ni u kojem slučaju nije odgovoran za posljedice uporabe pristupnih podataka od strane neovlaštene osobe. 

 

 
 
5.3. Registracijom profila na Panvia-i, Proizvođač daje svoj pristanak Društvu da njegov sadržaj čini dostupnim javnosti te da isti promovira oglašavanjem. Proizvođač se na Panvia-i prodavati isključivo proizvode iz lokalne proizvodnje za čiju kvalitetu odgovara.  


 

Kupac

 

Profil


6.1. Kupac može putem registracije izraditi svoj korisnički račun, odnosno profil te može izvršiti narudžbu proizvoda. Kupac jamči da ima poslovnu sposobnost potrebnu za sklapanje ugovora, odnosno da je navršio 18 godina života. Kupac koristi Panvia-u isključivo na vlastitu odgovornost.

 

 
 
Lozinka

6.2. Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Kupac se obvezuje da neće davati na upotrebu i/ili korištenje svoj registrirani profil i lozinku, trećim osobama, te da im neće dati uvid u podatke dobivene od Panvia-e. Kupac  može u bilo kojem trenutku, po vlastitom nahođenju, promijeniti lozinku. Kupac prima na znanje i suglasan je s time da Panvia-a ni u kojem slučaju nije odgovoran za posljedice uporabe pristupnih podataka od strane neovlaštene osobe. 

 

 

 

Korištenje usluga web stranice Panvia

6.3. Kupac se može bez ikakve nadoknade, upoznati s registriranim profilom Proizvođača te proizvodima koje isti nudi. Kupac se obvezuje da svoj registrirani profil na Panvia-i koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o proizvodima i Proizvođačima. Ukoliko Kupac koristi Panvia-u u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda, usluga i sl.), Društvo će svaki takav registrirani profil blokirati i ukloniti s Panvia-e te svaka takva zlouporaba registriranog profila podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu. 

 
 

Osobni podaci


6.4. Prilikom registracije profila na Panvia-i ili slanjem e-maila na bilo koju adresu e-pošte u vlasništvu Društva, Kupac daje svoj pristanak za upotrebu Podataka u svrhu spajanja s Proizvođačem te jamči da su registrirani podatci točni, potpuni i ažurni. U slučaju registracije profila Društvo može prikupiti podatke, kao što su ime i prezime, OIB, adresa prebivališta/ boravišta/sjedišta, adresa e-pošte, telefonske brojeve, IP adrese, podatke o lokaciji, podatke o plaćanju. Za svo vrijeme trajanja ugovora Društvo se obvezuje štititi osobne podatke Kupca u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

 

 

7. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Proizvođača zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

 

 

Odgovornost za štetu

 

8. Društvo ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda kao i za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama. Društvo također ne odgovara za kvalitetu proizvoda, štetu na proizvodu ili dostavu istog.

 

 

9. Društvo nije odgovorno niti može biti odgovorno za moguće sporove te moguće odnose i dogovore između Proizvođača i Kupaca. Sve radnje nastale nakon predaje narudžbe, ovise isključivo o radnji i volji Kupaca i Proizvođača, te Društvo za njih ne odgovara. 

 

Ništetnost pojedinih odredaba Opći uvjeti poslovanja

 

10. U slučaju da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta poslovanja ništetna, ostale odredbe ostat će u cijelosti na snazi.

 

 

Izmjena i dopuna Općih uvjeti poslovanja

 

11. Proizvođač i Kupac primaju na znanje i suglasni su da Društvo ima pravo bez prethodne najave i u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjeti poslovanja, uključujući i Pravila privatnosti. Isti će o tome biti pravodobno obaviješten objavom novosti o izmjeni i dopuni Uvjeta  ovdje i  ovdje

 

 

 Sudska nadležnost i mjerodavno pravo

 

12. Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Proizvođača i  Kupaca, uz ove Opće uvjete poslovanja primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo. U slučaju bilo kakva spora Društvo, Proizvođač i Kupac suglasno ugovaraju mjesnu nadležnost suda prema mjestu sjedišta Društva, te primjenu hrvatskog prava.

 

 

Zakon o zaštiti potrošača

 

 13. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

 

 

Informacije o trgovačkom društvu

Pan Via j.d.o.o.

Kučine 70, 52100 Vinkuran, Hrvatska

info@panvia.hr

OIB: 78136859676

MB: 5252474

IBAN kod Raiffeisenbank Austria d.d.: HR8524840081135153638

Temeljni kapital: 12,00 kuna uplaćen u cijelosti

 

Način i uvjeti plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici www.panvia.hr vrši se u kunama. Panvia sadrži više mnogobrojne lokalne proizvode u ponudi i sigurni smo da ćete nešto izabrati iz široke palete kvalitetnih proizvoda. 

1. Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača – TRENUTNO ONEMOGUĆENO ZBOG SITUACIJE S COVID-19

2. Plaćanje kreditnim karticama

Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa CorvusPay za plaćanje kreditnim karticama: Visa, Mastercard, Maestro i Diners.


Izjava o sigurnosti online plaćanja-ovaj dio je od Corvuspaya

 

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

 

Dostava


Područje dostave


Narudžbe će biti dostavljene na području definiranom na stranici pojedinih Proizvođača.

 

 

Cijena dostave


Cijene dostave dostupne su na stranici Proizvođača, te će biti prikazane prilikom kupnje ovisno o lokaciji i potražnji.

 

Vrijeme isporuke


Narudžbe primamo isključivo preko internetske stranice www.panvia.hr svaki dan od 0-24. Narudžbe će biti isporučene kako piše na stranici od pojedinih Proizvođača na adresu koju je Kupac naveo za isporuku.Način isporuke


Dostavu vrši Proizvođač (putem svojih djelatnika).

Kupac će na mail dobiti potvrdu o isporuci proizvoda i time se sama narudžba smatra isporučenom.

 


Reklamacije i povrati


Ako imate bilo kakve primjedbe na proizvod koji ste kupili kod nas, molimo vas uputite nam upit na info@panvia.hr. Provjerit ćemo Vašu reklamaciju u najkraćem roku i maksimalno Vam izaći u susret!